Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

PROGIMNAZIJOS DOKUMENTAI:

Testavimas savikontrolės testais. Atsakingi asmenys.

Testavimas savikontrolės testais. Tvarkos aprašas. 

AKTUALIOS NUORODOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENEI:

  • Rekomendacijos:

Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos https://mokyklabecovid.lt/

NVSC informacija ugdymo įstaigų bendruomenėms
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

NVSC rekomendacijos nustačius atvejį mokykloje
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji

2021-07-23 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis Nr.  SR-3150 „Dėl ugdymo organizavimo 20212022 mokslo metais
https://www.smm.lt/uploads/documents/naujienos/2020-2021/Aplinkrastis_del%20nauju%20mokslo%20metu_RS.pdf

  • Teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (aktualu nuo 2021-08-31).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9/asr

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (aktuali redakcija nuo 2021-09-11).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9797a632d9dd11eb866fe2e083228059/cUYaqQLzTq?jfwid=4q6phmtaz

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (aktuali redakcija nuo 2021-09-01).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b6a5a217df611eb9fc9c3970976dfa1/BvsbnuaFgk?jfwid=4q6phmtfs

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ (aktuali redakcija nuo 2021-09-07).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3acf58a35b5f11eba1f8b445a2cb2bc7/mLmQqXpxBZ?jfwid=i3h7ws9m4

Mokinių priėmimas

Skip to content