Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Sprendimas dėl medicininių kaukių dėvėjimo:

Siekiant užtikrinti, kad visų mokinių atstovai pagal įstatymą ar mokiniai, būtų informuoti apie galimybę dalyvauti profilaktiniame testavime ugdymo įstaigose, 2021 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-2528 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3bcf55b0419c11ecac25bd9c0b3391dc) buvo patikslinta pavyzdinė sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma, kuri papildyta galimybe pažymėti nesutikimą testuotis bei įrašyti nesutikimo testuotis.

Nuotolinis ugdymas spalio 7-15 dienomis

Vadovaujantis NVSC teikimu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu,  mūsų progimnazijoje nuo spalio 7 iki spalio 15 d. skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir pereinama prie nuotolinio mokymo.

NVSC raštas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas

Progimnazijos sprendimas

Teisės aktai

Kai savivaldybėje karantinas nepaskelbtas, bet mokykloje ar darželyje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) teikimu paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir pereinama prie nuotolinio mokymo ar ugdymo procesas sustabdomas, tuomet už vaikų iki ketvirtos klasės imtinai ir neįgalių asmenų, jei jie mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, priežiūrą gali būti mokama ligos išmoka.

Daugiau informacijos https://www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-gyventojams-covid-19/ligos-ismokos-mokejimas-uz-sveiko-vaiko-prieziura

Padidėjus mokyklinio amžiaus vaikų sergamumui COVID-19, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) sulaukia labai daug skambučių, susijusių su vaikų izoliacija, profilaktinių tyrimų rezultatais ir kt. Primename, kad nuo šių metų rugsėjo epidemiologinius tyrimus mokyklose atlieka ir profilaktinius tyrimus organizuoja ne NVSC, o progimnazijoje dirbantys visuomenės sveikatos biurų specialistai. Todėl dėl klausimų, susijusių su patvirtintais atvejais ar izoliacija, reikėtų kreiptis į visuomenės sveikatos biuro specialistą. Mūsų progimnazijos visuomenės sveikatos specialistė Vaida Januškevičienė, vaida.januskeviciene@ktuprogimnazija.lt  Tel. 860205075

Progimnazijos bendruomenei reguliariai informuojama apie atvejus mokykloje, testavimo savikontrolės testais rezultatus (bendrus), priimtus mokymo(si) organizavimo pakeitimus ir kt. pranešimais el. dienyne Tamo.

Informaciją progimnazijos bendruomenei dėl Covid-19 teikia direktorės pavaduotoja ugdymui Rūta Songailienė, ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt Tel. 867243342

IZOLIACIJOS TRUKMĖ, SPECIALUS IZOLIACIJOS ALGORITMAS – UGDYMO ĮSTAIGOMS https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms

ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS (IZOLIAVIMAS, EPIDEMIOLOGINIS TYRIMAS) https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19/atsakymai-i-dazniausiai-uzduodamus-klausimus-izoliavimas-epidemiologinis-tyrimas

PROGIMNAZIJOS DOKUMENTAI:

Testavimas savikontrolės testais. Atsakingi asmenys.

Testavimas savikontrolės testais. Tvarkos aprašas. 

AKTUALIOS NUORODOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENEI:

  • Rekomendacijos:

Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos https://mokyklabecovid.lt/

NVSC informacija ugdymo įstaigų bendruomenėms
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

NVSC rekomendacijos nustačius atvejį mokykloje
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji

2021-07-23 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis Nr.  SR-3150 „Dėl ugdymo organizavimo 20212022 mokslo metais
https://www.smm.lt/uploads/documents/naujienos/2020-2021/Aplinkrastis_del%20nauju%20mokslo%20metu_RS.pdf

  • Teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (aktualu nuo 2021-08-31).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9/asr

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (aktuali redakcija nuo 2021-09-11).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9797a632d9dd11eb866fe2e083228059/cUYaqQLzTq?jfwid=4q6phmtaz

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (aktuali redakcija nuo 2021-09-01).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b6a5a217df611eb9fc9c3970976dfa1/BvsbnuaFgk?jfwid=4q6phmtfs

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ (aktuali redakcija nuo 2021-09-07).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3acf58a35b5f11eba1f8b445a2cb2bc7/mLmQqXpxBZ?jfwid=i3h7ws9m4

Mokinių priėmimas

Skip to content