Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

eTwinning projektas „ Darni palinka – įtraukiojo ugdymosi įgalinimas”.

eTwinning projektas „ Darni palinka – įtraukiojo ugdymosi įgalinimas”.

 

Projektas skirtas: Skatinti įtraukųjį ugdymąsi per projektinę veiklą darniose aplinkose įstaigoje ir už jos ribų. Sudaryti sąlygas įvairių poreikių turintiems vaikams aktyviai ir reflektyviai ugytinių veiklos raiškai įstaigoje, tinklaveikoje su kitomis švietimo įstaigomis bei verslo, darbo organizacijomis, kurti darnias aplinkas naudojant IKT ir kitas aktualias projekto veikloms priemones bei medžiagas. Projekto tikslas – įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose.

 

 

Projekto pradžia:               2021 metai

Projekto pabaiga:              2023 metai

Projekto partneriai: Kauno L/d „Linelis“, Garliavos J. Lukšos gimnazija, Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto kalba: lietuvių k.

Mokinių amžius: 3 – 10 metų

Gimnazijos mokinių skaičius, dalyvaujančių projekte: 100 (I-IV klasių gimnazijos mokiniai)

Priemonės, kuriomis naudojasi dalyviai: TwinSpace aplinka, pokalbių svetainė Facebook, el. paštas, forumas, MS PowerPoint, Excel,  Word, Google meet, Classroom, KRŠC ir KPKC, Kauno r. ir Kauno miesto savivaldybių tinklapių informacijos sklaidos kanalai.

Projekto siekiamas rezultatas: Bendra draugiška atmosfera, įtrauki socialinė aplinka, į vaiką orientuotas požiūris, vaikams tinkama fizinė aplinka, visiems vaikams tinkama ugdymosi medžiaga, visiems sudarytos bendravimo galimybės, įtrauki ugdymosi aplinka, šeimai tinkama aplinka – visa tai laikoma svarbiais ir būtinais kasdienio pedagoginio darbo elementų.
Dėmesys vaiko individualumui, visi vaikai vienodai svarbūs projekte ir visi įtraukiami į projektinį darbą.

Projekto koordinatorė: anglų kalbos mokytoja, direkt. pavaduotoja  ugdymui Kristina Grigaitė-Bliūmienė ir l/d direktorė Asta Tamašauskaitė.

Projekte dalyvaujančios mokytojos: E. Zinevičienė, J. Valančiauskienė, J. Stankaitienė, I. Aurylaitė. A. Venclovienė, Č. Žukienė, A. Varžukienė, R. Mackevičienė.

Projekto pasiekimai: eTwinning nacionalinis kokybės ženklelis.

Projekto sertifikatas

Skip to content