Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

eTwinning projketas “Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“. “Atypical environment – the development of children’s creativity”.

Projektas skirtas: Projekto tikslas skatinti vaikus veikti netipinėse aplinkose, stimuliuoti socialinį bei emocinį intelektą. Įgalinti mokytojus taikyti netradicinius metodus ir priemones, ieškoti inovatyvių metodų, tobulinti bendravimo, bendradarbiavimo ir IKT ugdymą(si) (ypač skaitmeninio turinio kūrimo, dalijimosi, bei skaitmeninimo, vizualizavimo, saugojimo).

Projekto pradžia:               2021 09 07 progimnazijoje, 2019 08 25 eTwinning.
Projekto pabaiga:              2022 m.
Projekto partneriai:  Albanija (1), Ispanija (1), Italija (1), Lietuva (191), Portugalija (2), Rumunija (4), Turkija (16)
Projekto kalba: anglų k.
Mokinių amžius: 3-18 metai.
Progimnazijos mokinių skaičius, dalyvaujančių projekte: 100 (I-IV klasių progimnazijos mokinių).

Priemonės, kuriomis naudojasi dalyviai: TwinSpace aplinka, pokalbių svetainė Facebook, el. paštas, forumas.  Google apss įrankiais (class room, meet, nuotraukų rengykle), Web 2, Animoto bei etwinning įrankiais (pvz. Adobe conect conference); taip pat video editor, movavi editor, icecream.com, audacity.com vaizdų bei filmų  kūrimo programomis, powert point ir kt; google Picasa.

Refleksijoms po seminarų, metodinių dienų ir projekto mokymų naudojome  linoit.com lentas, miro.com ir google forms apklausas; dokumentams dalintis naudojame google docs, google drive

Mokyklos mokytojai dalyvavo IKT mokymuose  “Vedliai”, gavo  sertifikatus, programas taiko  rengiant veiklų skaitmenas ir rezultatus. Mokiniai mokosi ir taiko skaitmeninio turinio kūrimo, dalijimosi, vizualizavimo įrankius.

Projekto siekiamas rezultatas: Projekte  vaikai  veikia   netipinėse aplinkose. Mokytojai ir mokiniai turi  galimybę taikyti  netradicinius, inovatyvius metodus ir priemones. Mokiniai  dirba poromis, grupėmis, taip tobulinoa bendravimo ir bendradarbiavimo,  kompetencijas. Mokiniai noriai įsijungė į  IKT užduočių atlikimą (ypač skaitmeninio turinio kūrimas, dalijimosi, bei skaitmeninimo, vizualizavimo, saugojimo).

Projekto koordinatorė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Grigaitė-Bliūmienė

Projekte dalyvaujančios mokytojos:  Jūratė Valančauskienė  pradinių klasių mokytoja metodininkė, Eglė Zinevičienė pradinių klasių mokytoja, Jurgita Stankaitienė pradinių klasių mokytoja metodininkė, Aušrelė Venclovienė pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Projekto pasiekimai: Projekto veiklas pristatėme  mokinių tėvams tėvų susirinkimo metu, mokyklos facebook  svetainėje, skaitėme  pranešimus apie vykdytas projekto veiklas projektų mugėje  ir metodinėje  dienoje VŠĮ Lazdijų  švietimo centre.

 Projekto sertifikatas

Skip to content