Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Europos sąjungos fondų investicijų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

https://www.esinvesticijos.lt/

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Informacija iš projekto svetainės www.vedlys.smm.lt

KTU Vaižganto progimnazija  2019 m. gavo mokymo priemonių 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams. kai kurių užsakytų priemonių dar laukiame.  Džiaugiamės atnaujinta turima priemonių baze sėkmingai praktinei veiklai vykdyti.

Visi gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir informacinių technologijų mokytojai susipažino su projekto svetainėje pateikta metodine medžiaga, pamokų veiklų aprašais, veiklų aprašų rengėjų paaiškinimais. Gamtos mokytojai, gavę priemones, pasirengė  aprašus kur ir kada gali panaudoti gautas priemones, kokius tyrimus gali atlikti.  Mokiniams dirbti su naujomis priemonėmis patogiau, nes gauna tikslesnius duomenis, pamoka vaizdesnė. Praktinę veiklą galima vykdyti ne tik kabinete, bet ir mokyklos teritorijoje ir kitose aplinkose.

Mokiniai per pamokas įvairiais davikliais tiria atsineštą vandenį, planuojama tirti šalia esančių vandens telkinių vandenį, dalyvauti projektinėje veikloje.   Atliekami įvairių medžiagų pH, rūgščiųjų kritulių, dirvos rūgštingumo, šiltnamio efekto modeliavimo ir kt. tyrimai.

Integruota Gamtos ir žmogaus bei lietuvių kalbos pamoka: „Dirvožemio rūgštingumas ir nuo jo priklausančių augalų auginimas. Medžiai lietuvių tautosakoje“

2019 m. birželio 10 dieną 6d klasės mokiniams mokyklos teritorijoje vyko integruota Gamtos ir žmogaus bei lietuvių kalbos pamoka: „Dirvožemio rūgštingumas ir nuo jo priklausančių augalų auginimas. Medžiai lietuvių tautosakoje“.

Mokiniai pakartojo šešis mokslinio darbo žingsnius:

  1. Problemos suformulavimas;
  2. Surenkami duomenys apie tyrimą;
  3. Suformuluojama hipotezė;
  4. Atliekamas eksperimentas-tyrimas;
  5. Apdorojami gauti duomenys;
  6. Suformuluojamos tyrimo – eksperimento išvados.

Mokiniai grupėse atliko praktinį dirvožemio rūgštingumo nustatymo tyrimą: iš įvairių mokyklos teritorijos vietų ėmė dirvos mėginius bei juos tyrė indikatoriaus popierėliais, nustatė kokiems augalams geriausiai augti mokyklos teritorijoje. Pristatė gautus rezultatus ir padarytas išvadas klasės draugams.

Šeštokai praplėtė savo žinias apie mokyklos kieme augančius medžius. Išsirinko kiekvienas savo medį ir namuose rinko medžiagą (padavimus, eilėraščius, pasakas, sakmes)  apie jį. Surinktą medžiagą pristatė kitos pamokos metu.

Netradicinė pamoka mokiniams patiko: sužinojo, kaip atlikti dirvožemio rūgštingumą, kokie augalai gali augti tokioje dirvoje, pagilino žinias apie medžius.

Pamoką vedė mokytojai Tomas Gulbinas ir Regina Marija Petkevičienė.

Parengė:

A.Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content