Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS APIE KAUNO „ŽIBURIO“  PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

KAUNO „ŽIBURIO“  PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGATO PROGIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-115 „Dėl Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos. Dėl prasidėjusių teisminių ginčų ir teismų taikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių, reorganizavimas iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. nebuvo baigtas, todėl Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-69 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-115 ,,Dėl Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“ pakeisdama priimtą sprendimą nusprendė sutikti, kad Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla būtų reorganizuota prijungiant ją prie Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos iki 2019 m. rugpjūčio 31 dienos.

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

  1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Verkių g. 30, LT-44480 Kaunas, kodas 190137640. Duomenys apie Kauno „Žiburio“ pagrindinę mokykląkaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 3 diena.
  2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija –yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga,Skuodo g. 27, LT-45131 Kaunas, kodas 190134498. Duomenys apie Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnaziją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 3 diena.

Reorganizavimo būdas:

Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla reorganizuojama būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla, kuri baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiama prie Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos, kuriai pereina visos Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos.

Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla reorganizuojama Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla reorganizuojama iki 2019 m. rugpjūčio 31 dienos.

Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jos teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos išregistravimo) perduodamos Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijai nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama  iki  gegužės 21 d. darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. Kauno „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje (Verkių g. 30, tel. (8 37) 34 80 28, kontaktinis asmuo –  Asta Daugirdė ir Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje (Skuodo g. 27, tel. (8 37) 34 14 12), kontaktinis asmuo Lydija Merfeldienė).

Skip to content