Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje 2023–2024 m. m.

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje vykdomos Pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies), Gabių vaikų ugdymo, Kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija (5–8 klasėms – architektūros pradmenų modulis), Neformaliojo švietimo ir kitos Ugdymo plane numatytos integracijos programos.

Srautiniu ir diferenciacijos principais mokoma lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų), tiksliųjų mokslų dalykų. Papildomai skiriami moduliai (matematikos, fizikos, chemijos) ir įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos. Sudaromos visos sąlygos  įvairioms mokinių kompetencijoms ugdyti (pažinimo, komunikavimo,  kūrybiškumo, kultūrinę, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos, pilietiškumo), mokinių lyderystei ir saviraiškai. Organizuojami įvairių sričių būreliai: programavimo, projektavimo, menų, kalbų, sporto ir kt.

2023–2024 m. m. planuojamas mokinių skaičius ir klasių komplektai:

Priešmokyklinė grupė – nekomplektuojama (nesusirinko grupė);

2023–2024 m. m. klasių komplektai:

1 klasės – 2 komplektai – 0 laisvos vietos;

2 klasės – 2 komplektai – 1 laisva vieta;

3 klasės – 2 komplektai – 2  laisvos vietos;

4 klasės – 2 komplektai – 2 laisvos vietos;

5 klasės – 4 komplektai – 5 laisvos vietos;

6 klasės – 4 komplektai – 4 laisvos vietos;

7 klasės – 4 komplektai – 3 laisvos vietos;

8 klasės – 4 komplektai – 5 laisvos vietos.

 

Kauno miesto savivaldybės informacija

Registracija į Kauno mokyklas

 • Prašymai priimti mokytis pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą https://imokykla.kaunas.lt, tiesiai į mokyklą – nuo kovo 15 d. iki nustatyto mokyklų priėmimo komisijų prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos. Prašymai į laisvas vietas mokyklose gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos.
 • Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.
 • Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradinio ugdymo programos 1 – 4 klases privalo išnagrinėti iki pradinio ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę, į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę.
 • Mokyklų aptarnavimo teritorijas žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/
 • Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 • 1-8 prioritetai

Prašymų teikimas

 • Informacinėje sistemoje į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymaiJeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema savaime šią mokyklą parenka kaip papildomą.
 • Nesant galimybės prašymo pateikti informacinėje sistemoje, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje nuo kovo 15 d.
 • Prašymas
 • Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Registracija mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje ir prašymų teikimas

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 • Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal Pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą).
 • Specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas

Priėmimo komisijos sudėtis

Raštinės darbo laikas:

pirmadieniais–penktadieniais 9.00 –12.00 val., 13.00 –15.00 val.

Raštinės telefonas +370 37 341412.

 Papildomos informacijos galima teirautis telefonu

+370 672 37422 – Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Priėmimo komisijos pirmininkė

 

Parengė Aurelija Butvilienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių priėmimas

Skip to content