Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje 2024–2025 mokslo metais.

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje vykdomos Pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies), Gabių vaikų ugdymo, Kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija (5–8 klasėms – architektūros pradmenų modulis), Neformaliojo švietimo ir kitos Ugdymo plane numatytos programos.

Srautiniu ir diferenciacijos principais mokoma lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), tiksliųjų mokslų dalykų. Papildomai skiriami moduliai (matematikos, fizikos, chemijos, architektūros pradmenų) ir įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos. Sudaromos visos sąlygos įvairioms mokinių kompetencijoms ugdyti (komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinei, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninei, socialinei, emocinei ir sveikos gyvensenos), mokinių lyderystei ir saviraiškai. Organizuojami įvairių sričių būreliai: jaunųjų šaulių, ateitininkų, architektų, muzikos, technologijų kūrybinė, erdvinio konstravimo, keliautojų, jaunųjų matematikų, knygų klubo ir kt.

2024–2025 m. m. planuojamas mokinių skaičius ir klasių komplektai:

Priešmokyklinė grupė – 15 mokinių (bus komplektuojama, jei susirinks grupė);

1 klasės – 2 komplektai – 48 mokiniai (48 laisvos vietos);

2 klasės – 2 komplektai – 48 mokiniai (laisvų vietų nėra);

3 klasės – 2 komplektai – 48 mokiniai (laisvų vietų nėra);

4 klasės – 2 komplektai – 44 mokiniai (4 laisvos vietos);

5 klasės – 4 komplektai – 100 mokinių (55 laisvos vietos);

6 klasės – 4 komplektai – 100 mokinių (5 laisvos vietos);

7 klasės – 4 komplektai – 107 mokiniai (3 laisvos vietos);

8 klasės – 4 komplektai – 95 mokiniai (laisvų vietų nėra).

Kauno miesto savivaldybės informacija

Registracija į Kauno mokyklas

Prašymai priimti mokytis pagal Priešmokyklinio ugdymo programą, Pradinio ugdymo programą, Pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą https://imokykla.kaunas.lt, tiesiai į mokyklą – nuo kovo 15 d. iki nustatyto mokyklų priėmimo komisijų prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos. Prašymai į laisvas vietas mokyklose gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos.

Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.

Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir Pradinio ugdymo programos 1–4 klases privalo išnagrinėti iki pradinio ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę, į kitas klase – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę.

Mokyklų aptarnavimo teritorijas žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

1–8 prioritetai

Prašymų teikimas

 • Informacinėje sistemoje į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema savaime šią mokyklą parenka kaip papildomą.
 • Nesant galimybės prašymo pateikti informacinėje sistemoje, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje nuo kovo 15 d.
 • Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Registracija mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje ir prašymų teikimas

 • Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą pradėti mokytis 2024–2025 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose reikia pateikti Prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinėje sistemoje https://imokykla.kaunas.lt.
 • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
 • Registracija informacinėje sistemoje vykdoma iki gegužės 31 d.
 • Nuo 2024 m. birželio 1 d. prašymus galima pateikti tik mokykloje.
 • Jei nėra galimybės pateikti prašymo informacinėje sistemoje, jį galima paduoti KTU Vaižganto progimnazijos raštinėje (turėkite asmens dokumentą) arba mokyklos el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt  (Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją).
 • Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir Pradinio ugdymo programos (1–4) ir 5 klases privalo išnagrinėti iki pradinio ugdymo proceso pabaigos (iki birželio 11 d.), į 6–8 klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos (iki birželio 26 d.).
 • Mokiniai apie priėmimą informuojami el. paštu.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą);
 • Specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

 

Raštinės darbo laikas:

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 val., 13.00–16.00 val.

penktadieniais – 8.00–12.00 val., 13.00–15.00 val.

Raštinės telefonas +370 37 341412.

Papildomos informacijos galima teirautis telefonu

+370 672 37422 – Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Priėmimo komisijos pirmininkė.

Parengė Aurelija Butvilienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content