Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje 2020-2021 m.m.

Mokinių priėmimas ŠMSM

Kviečiame mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje 2020–2021 m. m.

 Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje vykdomos Pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies), Gabių vaikų ugdymo, Kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija ir kitos Ugdymo plane numatytos integracijos programos.

Srautiniu ir diferenciacijos principais mokoma lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų), tiksliųjų mokslų ir kitų dalykų. Papildomai skiriami moduliai ir konsultacijos. Sudaromos visos sąlygos mokinių kūrybiškumui ugdyti, saviraiškai. Organizuojami įvairių sričių būreliai: programavimo, projektavimo, menų, kalbų, sporto ir kt.

Laisvos vietos:

1 klasė – 44 laisvos vietos

2 klasė – 8 laisvos vietos

3 klasė – laisvų vietų nėra

4 klasė – 10 laisvų vietų

5 klasė – 40 laisvų vietų

6 klasė –5 laisvos vietos

7 klasė – laisvų vietų nėra

8 klasė – laisvų vietų nėra

Registracija mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje ir prašymų teikimas

Pirmumas ir prioritetai priimant į 1–8 klases (1. po to 2.3.4.*):

 1. 1. Gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

Prioritetai:

 • gyvenamosios vietos deklaravimo data;
 • tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.
 1. 2. Deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai.

Prioritetai:

 • gyvenamosios vietos deklaravimo data;
 • tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.
 1. 3. Gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje.

Prioritetai:

 • gyvenamosios vietos deklaravimo data;
 • tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.
 1. 4. Gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse. Prioritetas – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

*Paaiškinimas: 1. po to 2.3.4. Kitas prioritetas taikomas tik tada, kai patenkinus prieš tai buvusio prioriteto poreikius mokykloje lieka laisvų vietų.

Reikalingi papildomi dokumentai

Dokumentai, kuriuos reikės pristatyti, kai gausite pranešimą, kad vaikas priimtas mokytis į progimnaziją:

 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija.
 • Per tris mėnesius po karantino pabaigos tėvai (globėjai) užtikrina vaiko sveikatos patikrinimą (vaiko šeimos gydytojas užpildo vaiko sveikatos elektroninę statistinę apskaitos formą Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“).
 • nuotrauka el. formatu dėl mokinio pažymėjimo (nuotraukos formatas ir e-paštas bus pateiktas mokyklos svetainėje).
 • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda 4 klasių įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą).

Sutartis

 • Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi. Mokymo sutartis sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai ir visiškai sukomplektuotos klasės.
 • Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (globėjų) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) programą.
 • Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
 • Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.
 • Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.
 • Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamos priežasties) nutraukti sutarties. Nutraukdami sutartį (esant pateisinamai priežasčiai), jie privalo pranešti kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.
 • Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Tėvų apeliavimas

 • Tėvai gali raštu pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui.
 • Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.
 • Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Informacija dėl priėmimo pokalbių

Būsimų 1-ų, 5-tų klasių mokinių ir jų tėvų (globėjų)  pokalbiai  su mokyklos administracija ir specialistais vyks:

 • 5-tų klasių birželio 11-12 dienomis nuo 12 valandos;
 • 1-ų klasių birželio 15-16 dienomis nuo 10 valandos.

Pokalbiai bus organizuojami pagal pateiktą grafiką.  Smulkesnė informacija dėl pokalbio laiko ir kabineto bus kiekvienam pranešta el. paštu asmeniškai.

       Būsimų 1-ų, 5-tų klasių mokinių tėvų (globėjų) susitikimas su būsimais klasių auklėtojais numatomas birželio 18 d.  nuo 18 val. aktų salėje. Detalesnė informacija po birželio 17 d.

Mokinių priėmimo komisija

(KTU Vaižganto progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-78)

Komisijos pirmininkė – Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Eglė Grinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ieva Jurkuvienė, psichologė;

Asta Stasionienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Asta Karbonskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Milita Mickevičienė, technologijų vyresnioji mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja;

Laima Pranukevičienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė;

Agnė Varžukienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 

Progimnazijos teritorijai priklausančios gatvės

Aptarnavimo teritorija

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-98 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“T-98 priedas 2T-98 priedas 3

Progimnazijos teritorijai priklausančios gatvės

Raštinės darbo laikas:

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.15 val., 13.00–16.00 val.

penktadieniais – 8.00–12.15 val., 13.00–15.00 val.

Raštinės telefonas – +370 37 341412.

 Papildomos informacijos galima teirautis telefonais:

Dėl 1–4 klasių

+370 672 48625 – Eglė Grinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dėl 5–8 klasių

+370 672 37422 – Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Parengė

Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priėmimas 2020 metais

Skip to content