Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje 2022–2023 m. m.

Susitikimai su būsimų 1-ų ir 5-ų klasių mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyks progimnazijoje 2022 m. vasario 22 d.:

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje vykdomos Pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies), Gabių vaikų ugdymo, Kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija (5–7 klasėms – architektūros pradmenų modulis), Neformaliojo švietimo ir kitos Ugdymo plane numatytos integracijos programos.

Srautiniu ir diferenciacijos principais mokoma lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų), tiksliųjų mokslų ir kitų dalykų. Papildomai skiriami moduliai (matematikos, fizikos, chemijos, užsienio k.) ir konsultacijos. Sudaromos visos sąlygos mokinių kūrybiškumui ugdyti, saviraiškai. Organizuojami įvairių sričių būreliai: programavimo, projektavimo, menų, kalbų, sporto ir kt.

2022–2023 m. m. planuojamas mokinių skaičius ir klasių komplektai:

Priešmokyklinė grupė – 15 mokinių;

1 klasės – 2 komplektai – 48 mokiniai;

2 klasės – 2 komplektai – 48 mokiniai (laisvų vietų nėra);

3 klasės – 2 komplektai – 42 mokiniai (6 laisvos vietos);

4 klasės – 3 komplektai – 60 mokinių (6 laisvos vietos);

5 klasės – 4 komplektai – 100 mokinių (50 laisvų vietų);

6 klasės – 4 komplektai – 107 mokiniai (4 laisvos vietos);

7 klasės – 4 komplektai – 92 mokiniai (8 laisvos vietos);

8 klasės – 3 komplektai – 75 mokiniai (3 laisvos vietos).

Kauno miesto savivaldybės informacija

Registracija į Kauno mokyklas

Prašymų teikimas

  • Informacinėje sistemoje į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema savaime šią mokyklą parenka kaip papildomą.
  • Nesant galimybės prašymo pateikti informacinėje sistemoje, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje nuo kovo 15 d.

Registracija mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje ir prašymų teikimas

  • Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą pradėti mokytis 2022–2023 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose reikia pateikti Prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinėje sistemoje https://imokykla.kaunas.lt/.
  • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
  • Registracija informacinėje sistemoje vykdoma iki gegužės 31 d.
  • Nuo 2022 m. birželio 1 d. prašymus galima pateikti tik mokykloje.
  • Jei nėra galimybės pateikti prašymo informacinėje sistemoje, jį galima paduoti KTU Vaižganto progimnazijos raštinėje (turėkite asmens dokumentą) arba mokyklos el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt (Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją).

 

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  • Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal Pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą).
  • Specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Raštinės darbo laikas:

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 val., 13.00–16.00 val.

penktadieniais – 8.00–12.00 val., 13.00–15.00 val.

Raštinės telefonas +370 37 341412.

 

Papildomos informacijos galima teirautis telefonu

+370 672 37422 – Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Priėmimo komisijos pirmininkė

Parengė Aurelija Butvilienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Naujausi įrašai
Mokinių priėmimas

Skip to content