Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Formalusis švietimas

2018-2019 mokslo metais 1-4 klasėse Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą,patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008 Nr. 99-3848);

Mokyklos mokytojų ir Progimnazijos taryboms pritarus, visos pradinės klasės dirba pagal ŠMM Bendruosius ugdymo planus, neviršijant Bendruosiuose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų skaičiaus per savaitę.

1-ose klasėse pamokos trukmė- 35 min., 2-4-ose klasėse- 45 min.

Ugdymo procesas gali būti organizuojamas įvairiomis formomis, metodais ir būdais

 1.  Progimnazija, vykdydama pirmosios dalies pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi:
  1.1.  Pradinio ir Pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848);
  1.2.  Bendraisiais ugdymo planais (atnaujinami kas du metus);
  1.3.    Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309;
 1.   Progimnazija pasirengia ugdymo planą visai pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programai įgyvendinti neviršydama Bendruose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę ir skiriamų lėšų;
 2.   Pirmosios dalies pagrindinio ugdymo programos klasių, išskyrus penktąją, ugdymo turinys, remiantis Bendrosiomis dalykų programomis ir numatomais mokinių pasiekimais, planuojamas savaitėms.
 3.   Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą arba naujai atėjusiam mokytis į progimnaziją mokiniui (klasei) skiriamas adaptacinis laiko¬tarpis (1 mėnesį):
  4.1. Pirmąjį programos vykdymo mėnesį 5-tų klasių mokinių pasiekimai išsiaiškinami individualiais mokinių pažinimo metodais;
  4.2. 5-tokų adaptaciniu laikotarpiu pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami;
 1. 5-8 klasių mokiniams privaloma socialinė veikla. Ji organizuojama pagal Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas rekomendacijas. Socialinė veikla siejama su bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis.
 2. Pirmosios dalies pagrindinio ugdymo programos mokiniams sudaromos sąlygos pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, ugdymo turinys siejamas su gyvenimo praktika, išbandomos įvairios veiklos sritys. Stiprinamas mokinių  ugdymas karjerai, sudarant sąlygas mokiniams susipažinti su darbo pasauliu (per 10 dienų, skirtų meninei, pažintinei, kūrybinei, praktinei veiklai), integruotų pamokų, klasių valandėlių, išvykų ir kitų renginių  metu.
 3. 5-8 klasėse į dalykų ugdymo turinį integruojamas tyrinys programų: Sveikatos ugdymo, Alkoholio,  tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo, Ugdymo karjerai, Etninės kultūros.
 4. 7-8 klasėse integruojamos informacinių technologijų ir įvairių dalykų pamokos, pagal parengtą grafiką (17 valandų per metus kiekvienai klasei).
 5. 5-8 kl. mokiniams vyksta užsiėmimai KTU (pagal parengtą grafiką), kuriuos veda  dėstytojai,  KTU studentai talkina matematikos mokytojams 7-8 klasėse.
 6. Mokinių konsultavimui skirtos papildomos valandos.
 7. Mokiniai turi  galimybę tobulintis dalyvaudami įvairioje projektinėje, popamokinėje veikloje.
 8. Kovo pirmą savaitę organizuojama „Praktikos savaitės“ veiklos „Mokomės kitaip ir kitur“, kur mokiniai gali įgytas žinias pritaikyti praktikoje.  Birželio pirmą savaitę  6-7 klasių  mokiniams  organizuojama edukacinė stovykla Rumšiškėse.  Šias veiklas organizuoti padeda  KTU dėstytojai  ir studentai.
 9. Integraliai progimnazijoje vykdoma Gabių vaikų ugdymo programa.
Skip to content