Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Vadovai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas

Kontaktai

Tel. +370 672 43342

El.p. ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

5-8 kl. dailės, muzikos, technologijų, žmogaus saugos pamokos ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla. Architektūros programa 5-8 kl. (Architektūros modulis 5 kl. ir architektūros integracija į 6-8 kl. ugdymą). Tėvų ir mokinių savivaldos. Progimnazijos muziejaus veikla (mokyklos istorija, tarpukario architektūros paveldas, edukacinės muziejaus veiklos ir.t.t.). Viešieji ryšiai, IKT koordinavimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 672 37422

El.p. aurelija.butviliene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Metodinės tarybos veikla, 5-8 klasių mokinių priėmimo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasių) mokinių ugdymo proceso, diagnostikos, analizės vykdymas. Gamtos mokslų (gamtos ir žmogaus (5-6 kl.), chemijos (8 kl.), biologijos (7-8 kl.), fizikos (7-8 kl.)),  informacinių technologijų (5-8 kl.), kūno kultūros (5-8 kl.), matematikos (5-8 kl.), socialinių mokslų (istorijos (5-8 kl.), geografijos (6-8 kl.) mokytojų veiklos kuravimas.

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programos įgyvendinimas ir priežiūra.

5-8 klasių pamokų tvarkaraščio ir mokytojų budėjimo grafikų sudarymas.

Visų statistinių ataskaitų ŠVIS rengimas, KELTO ir Pedagogų duomenų registro, STRAPIS priežiūra ir duomenų teikimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 672 48625

El.p. kristina.grigaite-bliumiene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

1-4 klasių koncentro kuravimas, 1-4 klasių pamokų tvarkaraščio ir pradinių klasių mokytojų budėjimo grafiko sudarymas, 1-4 klasių mokinių ugdymo proceso, diagnostikos ir analizės vykdymas bei 2-8 klasių užsienio kalbų ugdymo proceso, diagnostikos ir analizės vykdymas. Užsienio kalbų 2-8 klasėse mokytojų kuravimas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Kontaktai

Tel. +370 672 33756

El.p. paulius.lacitis@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Skip to content