Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Vadovai

Iš kairės pusės Aurelija Butvilienė, Lydija Merfeldienė, Rūta Songailienė, Eglė Grinkevičienė

Direktorė

Kontaktai

Tel. 34 14 12, +370 672 41647

El.p. direktore@ktuprogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 672 37422

El.p. aurelija.butviliene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Metodinės tarybos veikla, 5-8 klasių mokinių priėmimo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasių) mokinių ugdymo proceso, diagnostikos, analizės vykdymas. Gamtos mokslų (gamtos ir žmogaus (5-6 kl.), chemijos (8 kl.), biologijos (7-8 kl.), fizikos (7-8 kl.)),  informacinių technologijų (5-8 kl.), kūno kultūros (5-8 kl.), matematikos (5-8 kl.), socialinių mokslų (istorijos (5-8 kl.), geografijos (6-8 kl.) mokytojų veiklos kuravimas.

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programos įgyvendinimas ir priežiūra.

5-8 klasių pamokų tvarkaraščio ir mokytojų budėjimo grafikų sudarymas.

Visų statistinių ataskaitų ŠVIS rengimas, KELTO ir Pedagogų duomenų registro, STRAPIS priežiūra ir duomenų teikimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 672 48625

El.p. egle.grinkeviciene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

1-4 klasių koncentro kuravimas, 1-4 klasių pamokų tvarkaraščio ir pradinių klasių mokytojų budėjimo grafiko sudarymas, 1-4 klasių mokinių ugdymo proceso, diagnostikos ir analizės vykdymas bei 2-8 klasių užsienio kalbų ugdymo proceso, diagnostikos ir analizės vykdymas. Užsienio kalbų 2-8 klasėse mokytojų kuravimas ir  tarptautinio Erasmus+ KA2 projekto ,, Tapkime matematikais, ar sugebėsime?’’ (2017-2019 m.) veiklų įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(Vaiko priežiūros atostogose)

Kontaktai

Tel. +370 672 43342

El.p. ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Vaiko gerovės komisija (smurto ir patyčių prevencija, Gabių mokinių ugdymo programa, SUP mokiniai, švietimo pagalba), neformalus ugdymas, veiklos kokybės įsivertinimas, švietimo pagalbos specialistai, IKT koordinavimas, mokyklos savivaldos, menų (5-8 kl. dailė, muzika),  technologijų (5-8 kl.), žmogaus saugos (5-8 kl.)  mokytojai,  progimnazijos  muziejaus, informacinio centro ir bibliotekos veikla, viešieji ryšiai.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 605 68191

El.p. nikolajus.stasivas@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Vaiko gerovės komisija (smurto ir patyčių prevencija, Gabių mokinių ugdymo programa, SUP mokiniai, švietimo pagalba), neformalus ugdymas, veiklos kokybės įsivertinimas, švietimo pagalbos specialistai, IKT koordinavimas, mokyklos savivaldos, menų (5-8 kl. dailė, muzika),  technologijų (5-8 kl.), žmogaus saugos (5-8 kl.)  mokytojai,  progimnazijos  muziejaus, informacinio centro ir bibliotekos veikla, viešieji ryšiai.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Kontaktai

Tel. +370 672 33756

El.p. paulius.lacitis@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Skip to content