Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Vadovai

Iš kairės pusės Aurelija Butvilienė, Lydija Merfeldienė, Rūta Songailienė, Eglė Grinkevičienė

Direktorė

Kontaktai

Tel. 34 14 12, +370 672 41647

El.p. direktore@ktuprogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 672 37422

El.p. aurelija.butviliene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Metodinės tarybos veikla, 5-8 klasių mokinių priėmimo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasių) mokinių ugdymo proceso, diagnostikos, analizės vykdymas. Gamtos mokslų (gamtos ir žmogaus (5-6 kl.), chemijos (8 kl.), biologijos (7-8 kl.), fizikos (7-8 kl.)),  informacinių technologijų (5-8 kl.), kūno kultūros (5-8 kl.), matematikos (5-8 kl.), socialinių mokslų (istorijos (5-8 kl.), geografijos (6-8 kl.) mokytojų veiklos kuravimas.

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programos įgyvendinimas ir priežiūra.

5-8 klasių pamokų tvarkaraščio ir mokytojų budėjimo grafikų sudarymas.

Visų statistinių ataskaitų ŠVIS rengimas, KELTO ir Pedagogų duomenų registro, STRAPIS priežiūra ir duomenų teikimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 672 48625

El.p. egle.grinkeviciene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

1-4 klasių koncentro kuravimas, 1-4 klasių pamokų tvarkaraščio ir pradinių klasių mokytojų budėjimo grafiko sudarymas, 1-4 klasių mokinių ugdymo proceso, diagnostikos ir analizės vykdymas bei 2-8 klasių užsienio kalbų ugdymo proceso, diagnostikos ir analizės vykdymas. Užsienio kalbų 2-8 klasėse mokytojų kuravimas ir  tarptautinio Erasmus+ KA2 projekto ,, Tapkime matematikais, ar sugebėsime?’’ (2017-2019 m.) veiklų įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 672 43342

El.p. ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

5-8 kl. dailės, muzikos, technologijų, žmogaus saugos pamokos ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla. Architektūros programa 5-8 kl. (Architektūros modulis 5 kl. ir architektūros integracija į 6-8 kl. ugdymą). Tėvų ir mokinių savivaldos. Progimnazijos muziejaus veikla (mokyklos istorija, tarpukario architektūros paveldas, edukacinės muziejaus veiklos ir.t.t.). Viešieji ryšiai, IKT koordinavimas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kontaktai

Tel. +370 605 68191

El.p. nikolajus.stasivas@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Vaiko gerovės komisija (smurto ir patyčių prevencija, Gabių mokinių ugdymo programa, SUP mokiniai, švietimo pagalba), neformalus ugdymas, veiklos kokybės įsivertinimas, švietimo pagalbos specialistai, informacinio centro ir bibliotekos veikla.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Kontaktai

Tel. +370 672 33756

El.p. paulius.lacitis@ktuprogimnazija.lt

Progimnazijoje koordinuojamos sritys:

Skip to content