Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Ugdymas karjerai

   Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

   Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, už ugdymą karjerai mokykloje atsakingi specialistai bei tėvai.

Pagrindiniai uždaviniai:

  • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
  • Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
  • Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
  • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Daugiau informacijos ir įdomios medžiagos ugdymo karjerai tema – internetinėje svetainėje www.mukis.lt.

Pagrindinės ugdymo  karjerai paslaugų veiklos progimnazijoje:

– Ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, edukaciniai renginiai, ekskursijos, praktikos savaitė „Mokomės kitaip ir kitur“, edukacinė stovykla ir kt.).

– Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos).

– Karjeros informavimas (tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais (tėvais, buvusiais mokiniais ir kt.), išvykos į darbo biržą, gimnazijas, profesines mokyklas, universitetus ir kt.).

Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimo:

– pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera;

– pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai.

Karjeros galimybių pažinimo: 

– rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją;

– pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;

– pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą.

 Karjeros planavimo:

– kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;

– karjeros tikslų planavimui ir realizavimui pasitelkti asmeninę viziją ir (ar) karjeros planą.

Kaip pasirinkti karjeros kelią?

Galvojant apie asmeninę karjerą kyla daug klausimų. Kodėl man, dar besimokant mokykloje, jau reikia galvoti apie asmeninės karjeros planavimą? Kas yra karjera? Kaip ji gali būti planuojama? Su kokiomis profesinėmis dilemomis susiduriama, pasirenkant, ką veikti baigus mokyklą? Kas lemia mano asmeninius pasirinkimus, kokią įtaką mano pasirinkimams daro rinkos „mados“, draugai, tėvai ar visuomenė? Kas man padėtų priimti tinkamą karjeros pasirinkimo sprendimą?

Efektyvus karjeros planavimas – tai procesas, leidžiantis jaunam žmogui priimti realius bei apgalvotus sprendimus dėl savo karjeros ir valdyti pokyčius ateityje.

Savęs pažinimas

Savęs pažinimas padeda: suvokti savo „realųjį aš“ (koks aš esu esamuoju laiku) ir eiti link „idealaus aš“ (kokiu noriu būti).

Savęs pažinimas – tai atsakymas į klausimus:

– Koks aš esu? Gyvenimo stilius, charakteris, temperamentas ir t.t.;

– Ko aš noriu? Noras, motyvacija, poreikiai, valia ir t.t.;

– Ką aš galiu? Patirtis, gabumai, sugebėjimai ir t.t.

Kaip geriau pažinti save?

– stebėti save ir aplinką,

– pasiteirauti draugų, mokytojų, kaip jie jus vertina,

– iš naujo įvertinti pasirinktą kelią, profesiją, veiklos kryptį, bei darbą, kurį norėtum dirbti konsultuotis su karjeros specialistu,

– atlikti įvairius testus,

– skaityti leidinius ir naršyti internete,

– domėtis ir būti atviram.

Profesijos pasirinkimas

Savęs pažinimas + profesijų pasaulio pažinimas + karjeros galimybių įvertinimas  =  tinkamiausias profesijos pasirinkimas 

 NORIU GALIU REIKIA

N norai, troškimai, interesai, polinkiai

G gebėjimai, sveikata, mokymosi rezultatai

R šalies ekonominiai poreikiai, visuomeninis naudingumas, profesijos perspektyvos

(Informacija pateikiama remiantis Švietimo mainų parodos fondo paruošta metodine medžiaga)

 Progimnazijoje karjeros klausimais (savęs pažinimo, mokymosi galimybių ir t.t.) galima kreiptis į:

Aureliją Butvilienę – direktoriaus pavaduotoją ugdymui, ugdymo karjerai koordinatorę (213 kab.), tel. +37067237422,

Karoliną Jatautaitę – Straukienę, psichologę (9 kab.),

Astą Stasionienę, vyr. soc. pedagogę (12 kab.), tel. +37067244246,

5-8 klasių auklėtojus.

  Naudingos nuorodos mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams:

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) – www.aikos.smm.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija – www.lamabpo.lt

Nacionalinis egzaminų centras – www.egzaminai.lt

Jaunimo karjeros centras – www.vdu.lt/jkc/

Profesijos vadovas internete – www.euroguidance.lt

Viskas apie studijas užsienyje – www.balticstudent.lt

Duomenų bazės internete:

Apie profesijas:

Profesijų klasifikatorius – www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius , Profesijų klasifikatorius

www.euroguidance.lt

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Darbo pasaulis:

Lietuvos darbo birža – www.ldb.lt , http://www.ldb.lt

http://www.ldb.lt/eures

http://europa.eu.int/ploteus/portal

Universitetai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – http://www.lka.lt

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – http://www.ism.lt

Kauno technologijos universitetas – http://www.ktu.lt

Klaipėdos universitetas – http://www.ku.lt

LCC tarptautinis universitetas – http://www.lcc.lt

Lietuvos kūno kultūros akademija – http://www.lkka.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – http://lmta.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija – http://www.kmu.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija – http://www.lva.lt

Lietuvos žemės ūkio universitetas – http://www.lzuu.lt

Mykolo Romerio universitetas – http://www.mruni.eu

Šiaulių universitetas – http://www.su.lt

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija – http://www.tks.lt

Verslo ir vadybos akademija – http://www.vva.lt

Vilniaus dailės akademija – http://www.vda.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – http://www.vgtu.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas – http://www.vpu.lt

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija – http://www.seminarija.lt

Vilniaus universitetas – http://www.vu.lt

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla – http://www.tvm.vu.lt

Vilniaus verslo teisės akademija – http://www.vvtakademija.lt

Vytauto Didžiojo universitetas – http://www.vdu.lt

Kolegijos

Kauno kolegija – http://www.kauko.lt, Kaunas, Kėdainiai

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – http://www.kmaik.lt, Kaunas

Kauno technikos kolegija – http://www.ktk.lt, Kaunas

Kolpingo kolegija – http://kolegija.kolping.lt, Kaunas

Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ – http://www.vkk.lt, Vilnius, Kaunas

Medžiagą parinko:

A.Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

A.Stasionienė, vyr. socialinė pedagogė.

Skip to content