Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Ugdymas karjerai

  Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir gyvenimo tėkmėje „keisti kursą“, atsižvelgdamas į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą: nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintų profesinių gebėjimų bei karjeros kelio brandžiame amžiuje.

         Bendriausia karjeros samprata kildinama iš lotyniško žodžio „carraria“, reiškiančio žmogaus gyvenimo kelią, bėgimą, arba iš prancūziško „carriere“, kuriuo įvardijama veikimo dirva, sritis; profesija.

          Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

         Siekiama, kad mokiniai:

–            pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

–            rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;

–            remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;

–            remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

–            mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

               Progimnazijoje Ugdymo karjerai  temos integruojamos į mokomuosius dalykus, popamokinę, klasės auklėtojo veiklą.

             Daugiau informacijos ir įdomios medžiagos ugdymo karjerai tema – internetinėje svetainėje www.mukis.lt.

Pagrindinės ugdymo  karjerai paslaugų veiklos progimnazijoje:

– Ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, edukaciniai renginiai, ekskursijos, praktikos savaitės, edukacinė stovykla ir kt.).

– Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos).

– Karjeros informavimas (tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais (tėvais, buvusiais mokiniais ir kt.),  išvykos į darbo biržą, universitetus ir t.t.).

Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas

– Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;

– Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

Karjeros galimybių pažinimas 

– Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.

– Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.

– Pažinti kintantį darbo pasaulį.

 Karjeros planavimas

– Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.

– Priimti karjeros sprendimus.

– Sudaryti  karjeros planą.

Kaip pasirinkti karjeros kelią?

(Informacija pateikiama remiantis Švietimo mainų parodos fondo paruošta metodine medžiaga)

Galvojant apie asmeninę karjerą kyla daug klausimų. Kodėl man, dar besimokant mokykloje, jau reikia galvoti apie asmeninės karjeros planavimą? Kas yra karjera? Kaip ji gali būti planuojama? Su kokiomis profesinėmis dilemomis susiduriama, pasirenkant, ką veikti baigus mokyklą? Kas lemia mano asmeninius pasirinkimus, kokią įtaką mano pasirinkimams daro rinkos „mados“, draugai, tėvai ar visuomenė? Kas man padėtų priimti tinkamą karjeros pasirinkimo sprendimą?

Efektyvus karjeros planavimas – tai procesas, leidžiantis jaunam žmogui priimti realius bei apgalvotus sprendimus dėl savo karjeros ir valdyti pokyčius ateityje.

Savęs pažinimas

Savęs pažinimas padeda: suvokti savo „realųjį aš“ (koks aš esu esamuoju laiku) ir eiti link „idealaus aš“ (kokiu noriu būti)

Savęs pažinimas – tai atsakymas į klausimus:

-Koks aš esu ? Gyvenimo stilius, charakteris, temperamentas ir t.t.

– Ko aš noriu? Noras, motyvacija, poreikiai, valia ir t.t.

– Ką aš galiu? Patirtis, gabumai, sugebėjimai ir t.t.

Kaip geriau pažinti save?

–          stebėti save ir aplinką,

–          pasiteirauti draugų, mokytojų, kaip jie jus vertina,

–          iš naujo įvertinti pasirinktą kelią, profesiją, veiklos kryptį, bei darbą, kurį norėtum dirbti konsultuotis su karjeros specialistu,

–          atlikti įvairius testus,

–          skaityti leidinius ir naršyti internete,

–          DOMĖTIS ir BŪTI  ATVIRAM!

Profesijos pasirinkimas

Savęs pažinimas + profesijų pasaulio pažinimas + karjeros galimybių įvertinimas  =  tinkamiausias profesijos pasirinkimas 

 NORIU GALIU REIKIA

N norai, troškimai, interesai, polinkiai

G gebėjimai, sveikata, mokymosi rezultatai

R šalies ekonominiai poreikiai, visuomeninis naudingumas, profesijos perspektyvos

 

Progimnazijoje karjeros klausimais (savęs pažinimo, mokymosi galimybių ir t.t.) galima kreiptis į:

Aureliją Butvilienę – direktoriaus pavaduotoją ugdymui, karjeros koordinatorę (215 kab.),

 tel. 867237422

Dovilę Valiūnę, psichologę (28 kab.), tel. 867246962

Astą Stasionienę, soc. pedagogę (4 kab.), tel. 867244246

Klasių auklėtojas.

 

 

Naudingos nuorodos mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams:

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) – www.aikos.smm.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija – www.lamabpo.lt

Nacionalinis egzaminų centras – www.egzaminai.lt

Lietuvos mokslas ir studijos – www.mokslas.lt

Gidas į profesijų pasaulį – www.profesijupasaulis.lt

Jaunimo karjeros centras – www.vdu.lt/jkc/

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba – www.darborinka.lt

Profesijos vadovas internete – www.euroguidance.lt

Viskas apie studijas užsienyje – www.balticstudent.lt

 Duomenų bazės internete:

Apie profesijas:

Profesijų klasifikatorius – www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius , Profesijų klasifikatorius

www.euroguidance.lt

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Darbo pasaulis:

Lietuvos darbo birža – www.ldb.lt , http://www.ldb.lt

http://www.ldb.lt/eures

http://europa.eu.int/ploteus/portal

 Universitetai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – http://www.lka.lt

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – http://www.ism.lt

Kauno technologijos universitetas – http://www.ktu.lt

Klaipėdos universitetas – http://www.ku.lt

LCC tarptautinis universitetas – http://www.lcc.lt

Lietuvos kūno kultūros akademija – http://www.lkka.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – http://lmta.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija – http://www.kmu.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija – http://www.lva.lt

Lietuvos žemės ūkio universitetas – http://www.lzuu.lt

Mykolo Romerio universitetas – http://www.mruni.eu

Šiaulių universitetas – http://www.su.lt

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija – http://www.tks.lt

Verslo ir vadybos akademija – http://www.vva.lt

Vilniaus dailės akademija – http://www.vda.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – http://www.vgtu.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas – http://www.vpu.lt

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija – http://www.seminarija.lt

Vilniaus universitetas – http://www.vu.lt

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla – http://www.tvm.vu.lt

Vilniaus verslo teisės akademija – http://www.vvtakademija.lt

Vytauto Didžiojo universitetas – http://www.vdu.lt

 Kolegijos

Kauno kolegija – http://www.kauko.lt, Kaunas, Kėdainiai

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – http://www.kmaik.lt, Kaunas

Kauno technikos kolegija – http://www.ktk.lt, Kaunas

Kolpingo kolegija – http://kolegija.kolping.lt, Kaunas

Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ – http://www.vkk.lt, Vilnius, Kaunas

Medžiagą parinko A.Butvilienė, karjeros koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content