Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Teisinė informacija

KTU Kauno Vaižganto progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2011 HTTPS://E-SEIMAS.LRS.LT/PORTAL/LEGALACT/LT/TAD/TAIS.404809

NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/UWfXMegVxC

BENDROSIOS UGDYMO PROGRAMOS https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/ugdymo-turinys/bendrosios-programos/

UGDYMO PLANAI https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas/ugdymo-planai/

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/vaiko-teisiu-konvencija-vaikams?lang=lt

VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/

Skip to content