Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Tapkime matematikais, ar sugebėsime?

„Tapkime matematikais, ar sugebėsime?“ („Let’s become Mathematicians, shall we?”) projekto tikslas – skatinti mokinius suvokti būtinumą mokytis matematikos ir pagerinti loginius- matematinius gebėjimus, o taip pat ir loginį samprotavimą, problemų sprendimo būdus ir gebėjimą mąstyti abstrakčiai. Taip pat yra numatytas mokytojų įgūdžių tobulinimas, pasiūlant jiems trumpalaikius mokymus Italijoje ir Norvegijoje tam, kad galėtų pasisemti patirties iš užsienio kolegų ir pasidalinti jau turima savąja patirtimi. Taip pat vyks glaudus bendradarbiavimas su visomis šalimis dalyvėmis, t.y. Italija, Vengrija, Portugalija, Lenkija, Norvegija, sulyginant skirtingą šalių matematinių gebėjimų supratimą ir sutapatinant juos tam, kad šalys narės taptų sąmoningais Europos Sąjungos piliečiais, sukurdamos bendras vertybes loginių-matematinių gebėjimų klausimu. Dalyvavimas šiame projekte pagerins 2-8 klasių mokinių matematinius ir intelektualinius gebėjimus ir taip pat mokytojų žinias šiuo klausimu ir ugdys susidomėjimą mokytis užsienio kalbų bei išplės mokinių gebėjimus dirbti komandose. Bendradarbiavimas tarptautiniu mastu atvers mokytojams ir mokiniams galimybes vystyti ir tobulinti individualias kompetencijas. Erasmus+ KA2 projekto dalyviai dirbs grupėse įvairiapusiais tikslais. Tai skatins juos įgyti gilesnį supratimą matematikos dėstymo klausimais ir šis išugdytas supratimas jiems padės geriau pritaikyti įgytas žinias praktikoje nei mokantis to iš vadovėlių. Visi mokiniai galės dalyvauti šiame projekte pagal esamą savo žinių lygį be poreikio turėti ypatingų gabumų šioje srityje. Šalys narės sukurs bendrą tinklalapį tam, kad palaikytų informacijos pasikeitimą ir sklaidą. Taigi kompiuteris bei elektroniniai laiškai bus pagrindinė informacijos pasikeitimo ir bendravimo priemonė tiek mokiniams, tiek mokytojams. Šis tarpkultūrinis bendravimas padės mokiniams įgyti bendrinių gyvenimo įgūdžių ir išsiugdyti kompetencijų, reikalingų ir asmeniniam tobulėjimui ir aktyviam dalyvavimui Europos Sąjungos veikloje.

Projekto  „Tapkime matematikais, ar sugebėsime?“ aprašymas:

„Tapkime matematikais, ar sugebėsime“  projekto veiklos vyks 2017 -2019 metais.  Didžiausias dėmesys projekto metu bus kreipiamas į mokinių ir mokytojų matematinių – loginių gebėjimų vystymą per tokias veiklas, kaip žaidimai, klausimynai, šachmatų ir Rubiko kubo varžybos, matematikų olimpiados bei įvairūs loginiai žaidimai. Tai taip pat padės lavinti mąstymo gebėjimus ir  tobulinti kalbinius įgūdžius (gimtosios ir užsienio kalbų) ir tai taps pagrindu asmenybei vystytis bei įsidarbinti ateityje. Po projekte dalyvaujančių šalių narių prisistatymo ir veiklų aptarimo pirmojo projekto susitikimo Lietuvoje metu 2017 metų rugsėjį, mokiniai bus supažindinti su įvairiomis projekto veiklomis  ir jų atlikimo svarba. Jie turės įvertinti pinigų vertę, matematikos naudą kasdieniniame gyvenime per veiklas, susijusias su daile, muzika, technologijomis. Tai atskleis progimnazistų gebėjimus, tokius kaip susikaupimas, atidumas detalėms, užsispyrimas atlikti vieną ar kitą užduotį, atminties lavinimo ir kitus. Projekto metu mokiniai spręs tikras problemas ir susidurs su sunkumais bei siūlys sprendimus, kaip pagerinti loginius-matematinius gebėjimus. Visus projekto metu dalyvių pagamintus daiktus (plakatus, meno kūrinius, klausimynus, lego ir tangramų konstrukcijas ir t.t.) bus galima išvysti bendrame Erasmus+ KA2 tinklalapyje.

Mokinių priėmimas

Skip to content